Welcome Cogobuy!

查看全部参数
型号
耐环境性能-耐热性能
焊接耐热性能-手工焊接
耐环境性能-耐湿性能
电性能-输出电压
定位扭矩
机械性能-操作部强度-拉引方向
筛选
  85±2℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  16±7mN·m
  100N
  85±2℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  16±7mN·m
  100N
  85±2℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  7±5mN·m
  100N
  85±2℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  7±5mN·m
  100N
  85±2℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  12±7mN·m
  100N
  85±2℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  20±10mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  18±7mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  18±7mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  18±7mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  18±7mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  12±5mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  30±15mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  60±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  1mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  20±10mN·m
  100N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  40±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  0.5mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  20±11mN·m
  50N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  40±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  0.5mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  36±16mN·m
  50N
  85±3℃ for 240h
  350℃ max. 3s max.
  40±2℃, 90 to 95%RH for 240h
  0.5mA 5V DC(电阻负载)时2.5V 以下
  40±20mN·m
  50N
  85±2℃ for 96h
  350±10℃, 3(+1, 0)s
  40±2℃, 90 to 95%RH for 96h
  1mA 5V DC(电阻负载)时1V 以下
  7±3mN·m
  40N
  85±2℃ for 96h
  350±5℃, 3s max.
  40±2℃, 90 to 95%RH for 96h
  1mA 5V DC(电阻负载)时1V 以下
  5±2.5mN·m
  20N
  85±2℃ for 96h
  350±10℃, 3(+1, 0)s
  40±2℃, 90 to 95%RH for 96h
  1mA 5V DC(电阻负载)时1V 以下
  2±1mN·m
  20N
  85±2℃ for 96h
  350±10℃, 3(+1, 0)s
  40±2℃, 90 to 95%RH for 96h
  1mA 5V DC(电阻负载)时1V 以下
  3.5±1mN·m
  20N
  本页20条 / 共22 首页 上页 1 2 下页 末页
  top 科通云助手