Welcome Cogobuy!

查看全部参数
型号
耐环境性能-耐热性能
阻抗变化性能
电性能-总电阻值许容误差
电性能-最高使用电压
耐环境性能-耐湿性能
总电阻值
筛选
  70±2°C for 5h
  1B
  ±30%
  5V DC
  60±2°C, 90 to 95%RH for 240h
  10kΩ
  70±2°C for 5h
  1B
  ±30%
  5V DC
  60±2°C, 90 to 95%RH for 240h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  15A
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  50kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  50kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  100kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  15A
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  100kΩ
  70±2°C for 96h
  15A
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  50kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  50kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  100kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  10kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  50kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  5kΩ
  70±2°C for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 10V DC
  40±2°C, 90 to 95%RH for 96h
  250kΩ
  本页20条 / 共71 首页 上页 1 2 3 4 下页 末页
  top 科通云助手