Welcome Cogobuy!

查看全部参数
型号
电性能-剩余电阻
机械性能-轴推拉强度
耐环境性能-耐热性能
阻抗变化性能
电性能-最高使用电压
焊接耐热性能-手工焊接
筛选
  50Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  50Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  30Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  30Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  50Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  3B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  100Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  20Ω max.
  100N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  50V AC, 10V DC
  350℃ max. 3s max.
  本页20条 / 共45 首页 上页 1 2 3 下页 末页
  top 科通云助手