Welcome Cogobuy!

查看全部参数
型号
机械性能-轴推拉强度
耐环境性能-耐热性能
颜色(槽型)
阻抗变化性能
电性能-总电阻值许容误差
电性能-最高使用电压
筛选
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  15A
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  50N max.
  70±2℃ for 96h
  1B
  ±20%
  50V AC, 20V DC
  本页20条 / 共89 首页 上页 1 2 3 4 5 下页 末页
  top 科通云助手